Miljömedveten industri

Vår ambition är att begränsa vår totala miljöbelastning. Vi vill förebygga uppkomsten av föroreningar och andra miljöproblem. Genom att ständigt förbättra vårt miljöarbete bidrar vi till en ekologiskt hållbar utveckling. Vi har tillexempel egen gastillverkning.
​​​​​​​
Vi skall hushålla med material, energi och vatten, samt kretsloppsanpassa avfallshanteringen med hög återvinningsgrad. Minimera användningen av kemikalier och utsläpp till luft och vatten.